top of page

Kjøper nektet å overta bolig

Kjøper nektet å overta bolig etter at det ble oppdaget en lekkasje fra takhatt et par dager før overtagelse. Kjøper burde ha konsultert advokat da nektelsen førte til at han måtte betale erstatning til selger. Søk råd før du tar et slikt valg. 

Image by Phil Hearing

Søk råd før du nekter å overta bolig etter bindende inngått avtale 

Kjøper nektet å overta en 5 år gammel enebolig etter en mindre lekkasje fra en takhatt.
Lekkasjen oppstod mellom bindende avtale og overtagelse. Feil og mangler fast eiendomen utgjorde ca 5 % av kjøpesummen. Claims Link som forsikret boligselgers risiko, nektet ansvar da skader oppstått mellom bud og overtagelse er unntatt forsikringen og klient kontaktet meg for bistand. 

Etter noe undersøkelser endret Claims Link sin takstmann sitt syn på vedrørende "når" skaden oppstod.  Selskapet ikke kunne vise til noen plutselig ytre uventet utløsende hendelse. Skaden oppstod på grunn av svakhet ved takhatten ikke en ytre uventet hendelse.  
 
Min klient ble sittende med to boliger og doble bo kostnader. Boligkjøperen nektet fortsatt å overta boligen. Boligen ble derfor dekningssolgt etter at skaden var utbedret for et mindre beløp som Claims Link dekket.
 
Det ble etter det tatt ut stevning for Bergen tingrett, der klient vant frem og fikk dekket sitt fulle tap på kjøpers bekostning. Tingretten kom til at boligen var fullt ut beboelig før utbedring og vilkårene for å avvise boligen var derfor ikke tilstede.  

Det er svært viktig å være klar over at det kun er i helt spesielle tilfeller at en boligkjøper kan nekte å overta en bolig etter at en bindende avtale er inngått. Boligen skal da være helt ubeboelig og ikke mulig å utbedre innenfor en rimelig utbedring periode. 
 
Ta derfor kontakt med en advokat som er ekspert  på fast eiendom før du tar en slik fatal beslutning.  I mange tilfeller vil det være bedre å holde tilbake et beløp, overta boligen og kreve heving i ettertid dersom antagelsen om store mangler viser seg å stemme. 
 
Nekter man å overta mister man også muligheten til å kontrollere boligen skikkelig før krav fremsettes.  

bottom of page