top of page

Acerca de

Alminnelige vilkår.

1. Oppdraget 

Disse alminnelige oppdragsbetingelser regulerer bistand som ytes av Advokatfirmaet Stave AS, og gjelder i tillegg til en egen spesifisert oppdragsbekreftelse. I oppdragsbekreftelsen fremgår hva oppdraget gjelder og hvem som er ansvarlig advokat i saken mv. Ved eventuell motstrid har oppdragsbekreftelsen forrang. Den ansvarlige advokat kan trekke inn andre for å få utført deler av oppdraget, jf. pkt. 3 siste avsnitt. Dersom oppdraget blir vesentlig endret/utvidet på et senere tidspunkt, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette med mindre utvidelsen/endringen fremgår av annen korrespondanse mellom partene. Oppdraget vil bli utført samvittighetsfullt og så raskt som mulig/til avtalt tidspunkt. Til grunn for oppdraget ligger reglene for god advokatskikk. Klient plikter å gi Advokatfirmaet Stave AS tilgang til alle sakens opplysninger slik at vi kan vurdere hva som anses som relevant for saken. Advokatfirmaet Stave AS skal holde klient orientert om prosessens gang og, så langt det er hensiktsmessig, oversende utkast til dokumenter mv. Klient må påregne at det blir satt korte frister for å gi tilbakemelding/innspill til slike utkast. Klient sendes normalt, elektronisk eller pr post, kopi/eksemplar av dokumenter som Advokatfirmaet Stave mottar fra retten eller motparten i saken.Det er i forkant av utsendelse av oppdragsbekreftelsen søkt avklart om det foreligger interessekonflikt/forhold som gjør at vi ikke kan eller bør påta oss oppdraget. Denne vurderingen foretas imidlertid også fortløpende når det måtte oppstå nye eller endrede forhold i saken, se også pkt. 5 nedenfor. Tilsier hensynet til klient det, påbegynnes arbeidet før interesseavklaringen er endelig gjennomført. Det tas forbehold om at dette kan medføre at vi senere må si fra oss oppdraget. 

2. Oppdragets varighet 

Antatt varighet og rutiner ved behov for utvidelse av oppdraget fremgår av ovennevnte e-post. 

3. Beregning av salær 

Vi vil fakturere for registrert medgått tid, med mindre det er avtalt en konkret fastpris for oppdraget. Timeprisen fremgår av Oppdragsbekreftelsen. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli fakturert for allerede medgått tid i arbeidet med saken. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. Våre timepriser justeres normalt pr. 1. januar hvert år. Det gis ikke særskilt varsel om justeringen.Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold ansvarlige advokaten deltar i arbeidet med oppdraget, vil det bli fakturert for alle disse. Så fremt det er praktisk mulig vil det bli opplyst dersom flere arbeider med saken og om det er andre timepriser for disse.

4. Fakturering og betaling

Klient vil fortrinnsvis bli fakturert løpende hver måned og med en slutt faktura når oppdraget er avsluttet. Med hver faktura vil klient få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter.Advokatfirmaet Stave AS tar forbehold om å kreve forskuddsbetaling eller akonto betaling under utførelsen av oppdraget til dekning av vårt honorar, utlegg og andre omkostninger. Slik forskuddsbetaling vil bli plassert på vår klientkonto og behandlet som klientmidler, og vil uten instruksjoner fra vår kunde ikke kunne bli benyttet på annen måte enn til dekning av våre fakturaer.Ved manglende forskuddsbetaling hvor dette er krevd, forbeholder vi oss retten til å frasi oss oppdraget eller stanse vår saksbehandling.Salær forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes lovens forsinkelsesrente. Enhver innsigelse mot fakturert beløp må settes frem snarest mulig og senest to uker etter at fakturaen er fremsatt. Dersom innsigelse ikke er satt frem innen nevnte frist, anses fakturaen for godkjent, uavhengig av om den er betalt eller ikke.

5. Advokatfirmaet Stave AS sin adgang til å frasi seg oppdraget etter inngåelsen

Såfremt det viser seg å foreligge interessekonflikt (se pkt. 1 siste avsnitt) eller klient ikke følger våre råd i saken, har vi anledning til å frasi oss oppdraget. Tilsvarende gjelder dersom klient ikke betaler fakturaer for utført arbeid mv. Det vises for øvrig til Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

6. Sakens utfall/ saksomkostninger/rettsgebyr/rettshjelpsdekning

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan klient risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klients eget ansvar.Dersom en rettsavgjørelse ender med at klient blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn vårt salær, vil klient være ansvarlig overfor Advokatfirmaet Stave AS for det overskytende. Lovmessige begrensninger i adgangen til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Advokatfirmaet Stave AS sitt salær krav. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravs prosess. Hvis klient ved dom, kjennelse eller forlik får tilkjent og motparten innbetaler helt eller delvis saksomkostninger i saken, skal Advokatfirmaet Stave  AS først få dekket sine omkostninger i saken (advokat salær etter ordinær timepris og omkostninger i saken (inkl.ventet faktura for rettsgebyr)), før virksomheten kan få tilbakebetalt dokumenterte omkostninger som virksomheten har hatt, herunder advokat salær evt. rettsgebyr, vitne utgifter etc. Dersom motparten ikke innbetaler idømte eller avtalte saksomkostninger vil disse som hovedregel bli tvangs inndrevet. Advokatfirmaet Stave AS gis med dette en ugjenkallelig fullmakt til å opptre som prosessfullmektig ved inndriving av utestående saksomkostninger og har rett til å sende utleggs begjæring i klients navn.Visse saker kan være dekket av rettshjelps forsikring. Det fremgår av forsikringspolisen hvorvidt forsikringen omfatter rettshjelpsdekning som kan dekke deler av betaling for juridisk bistand. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfellet må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Til det trengs opplysninger om polise nummer og hvilket selskap som har forsikringen. Det gjøres oppmerksom på at salær kravet ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Vår kunde vil være ansvarlig for salær krav uavhengig av eventuell forsikringsdekning. Forsikringen dekker aldri motpartens krav på saksomkostninger. Renter fra klientkonto tilfaller advokatfirmaet Stave AS

7. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klient har også anledning til å klage hvis man ermisfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinær organene. Eventuelle klager skal fremmes til Advokatfirmaet Stave AS før det inngis klage til eksterne klageorganer.Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinær nemnden. Regler for God  advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.advokatforeningen.no

8. Ansvarsforsikring

Advokatfirmaet Stave AS er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjons ansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaet Stave AS er ikke ansvarlig for et beløp som overstiger fem ganger beløpet som er fakturert i forbindelse med oppdraget eller indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Ansvaret er uansett oppad begrenset til det beløp ansvarsforsikringen til enhver tid dekker, med mindre tapet skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra Advokatfirmaet Stave AS sin side.Advokatfirmaet Stave AS er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdrags utførelsen til. Advokatfirmaet Stave AS er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

9. Taushetsplikt og håndtering av personopplysninger

Advokater har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig.I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.Klient samtykker til at vi kan foreta involveringer internt i Advokatfirmaet Stave AS, samt at vi ikke er bundet av taushetsplikten dersom det er nødvendig å gi opplysninger ved involvering og/eller bruk av eksterne advokater, sakkyndige, for å overholde våre forpliktelser etter hvitvaskingsloven mv. For ordens skyld opplyses at alle ansatte i Advokatfirmaet Stave AS har undertegnet særskilt taushetserklæring.I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget, vil vi behandle personopplysninger som er innhentet i forbindelse med etablering av klientforhold og oppfyllelse av oppdragene. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klient har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig av hensyn til det formål det ble samlet inn for. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er daglig leder i Advokatfirmaet Stave AS, Sindre Stave. Kontakt epost adresse: sindre@advokatstave.no. Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes. Advokatfirmaet Stave AS gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, faks mv.) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klients sending av usikret elektronisk informasjon tilAdvokatfirmaet Stave AS

10. Hvitvasking

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kunde kontroll med identifikasjons kontroll. Klient plikter å medvirke til slik identifikasjons kontroll. Det gjøres oppmerksom på at Advokatfirmaet Stave AS, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette Økokrim om dette, likevel uten å underrette klient eller tredjepersoner. Nevnte kundekontroll skjer ved at klient oversender kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller annen gyldig id)

11. Lovvalg og verneting

Norsk lov skal gjelde for bestemmelser i disse Generelle oppdragsvilkårene, samt oppdragsbekreftelser vår kunde mottar fra oss. Oslo tingrett vedtas som verneting.

12. Revisjon av oppdragsvilkår

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klient, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

bottom of page